SORTEIG D'UN LLIT MONTESSORI

07/11/2018

Sorteig en instagram d'un llit Montessori!

Per celebrar el nostre aniversari MARsiuLL sorteja un llit Montessori " FREE CHILD" !!!!

El llit que sortegem és un bonic llit baix per augmentar la independència del nen. veure característiques del llit

Color fusta natural vernissada per a matalàs de 190x90cm. 

Etiqueta Ecològica de la Unió Europea

 
 
 
Sorteig en instagram! Entraran en el sorteig totes les persones que:   

1- Segueixen per assabentar-se de tot el que es cou a la nostra pàgina @marsiull_shop i etiqueta @marsiull_shop
2- Donen m'agrada a la foto publicada del sorteig en instagram
3- Comenta o convida sobre aquest sorteig esmentant a 3 amics utilitzant el hashtag #CamaMontessori i #marsiull


Durada del concurs: des del 7 de novembre fins al 15 de novembre del 2018.  Els guanyadors seran anunciats el dia 16 de novembre. Solament per a residents a Espanya

Participa i molta sort!
 
 
 
 
BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN LA PROMOCIÓ

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L'empresa MARSIULL amb domicili a Girona organitza amb finalitats promocionals el sorteig d'ara endavant, “la Promoció” d'àmbit nacional, a desenvolupar a través d'Internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya i majors d'edat d'acord amb el que es disposa a l'apartat de condicions per participar.

 

2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s'iniciarà el dia 7 i finalitzarà el día 15
 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 18 anys

Les dades personals amb els quals els participants emplenin el formulari d'inscripció hauran de ser dades veraces.

Els Participants només podran inscriure's una vegada en la present promoció.

Participen en el sorteig les persones que han realitzat aquests passos:

1- Segueix-nos per assabentar-te de tot el que es cou a la nostra pàgina @marsiull_shop i etiqueta @marsiull_shop
2- Donar-li like a aquesta foto
3- Comentar o convidar sobre aquest sorteig esmentant a 3 amics usant el hashtag #CamaMontessori i #marsiull


4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà 1 guanyador/és a través d'un sorteig entre tots els participants el dia 16 de novembre del 2018

El/Els guanyador/és obtindrà/n com a premi: 1 llit Montessori


5.- LIMITACIONS

Si s'evidenciés que qualsevol dels particpantesno compleix amb els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no anessin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d'aquesta Promoció.

El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.

MARSIULL es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l'acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumit per MARSIULL a les presents Bases Legals.

S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. MARSIULL es reserva, en cas d'obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

 

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc ser permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que a qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d'altres participants.

 

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilizamosa de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar al desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció, i no assumeix responsabilitat alguna per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin sofrir els Participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control i que afecti al normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

 

8.- FACEBOOK/INSTAGRAM

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook/Instagram pel que els Participants alliberen a Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.

 

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Marsiull es pren molt de debò la protecció de la seva privadesa i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

Li informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzats per a les següents finalitats:

Tractament de les dades personals dels Participants

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a marsiullqualsevol modificació dels mateixos. Marsiull es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a marsiull de substraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv)oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça d'email info@habitacionesmontessori.com indicant, el motiu de la seva petició.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets. L'Autoritat de Control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

10.- CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona